Viktigt om skorstenen

 

skorstenSkorstenens uppgift är att leda ut förbränningsgaser från eldstäder till det fria. Detta ska ske på ett säkert sätt och utan att omgivningen påverkas negativt. För att detta ska kunna ske måste skorstenen vara tät och att den inte blir för varm.

 

Otätheter kan innebära risk för brand eller förgiftning. Skorstenen måste också kunna motstå de temperaturväxlingar som uppstår när man eldar. Skorstenar ska vara en meter 1 meter högre än tacktäckningen och minst i höjd med nock.

 

Eldstäder och skorstenar får inte utsätta brännbara material för högre temperatur än 85°C på grund av risken för antändning. Obrännbara material får bli varmare men även risken för beröringsskador måste beaktas.

 

Bygglov och bygganmälan krävs för installation av ny skorsten medan det kan räcka med bygganmälan vid installation eller byte av eldstad. Hör med kommunen vad som gäller i ditt specifika område. Kommunen kan ha reglerat var småskalig eldning får ske av miljöskäl.

 

Skorstenar och eldstäder omfattas i bruksskedet även av krav på rensning (sotning) och besiktning enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Läs mer om sotning på MSB:s, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, webbplats.

 

Extra tjänster

Jag säljer filter till de vanligaste spisfläktarna och även till vissa ventilationsaggregat till bra priser.


För att undvika att kajor bygger bon i skorstenen monterar jag kajnät!

 

Jag säljer HC Guardian 100 som är en värmevakt som hjälper användaren att elda tryggt och säkert. Genom att installera en temperatursensor kontrolleras temperaturen invid skorstensmanteln och bjälklaget för att på så sätt förebygga risken för överhettning och därmed risken för brand.
Gå in och se filmen på www.heatcontrol.se